متنهای قشنگ - جمعه دهم بهمن 1393
متنهای برای تشکر از بدرومادرم - یکشنبه بیست و هشتم دی 1393
متنهای برای بروردگارم - جمعه بیست و ششم دی 1393
عکسهای از خودم - پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393
متنهای باحال - یکشنبه بیست و یکم دی 1393
عکسهای از خودم دوستانم - شنبه بیستم دی 1393
حرفهای دل - چهارشنبه هفدهم دی 1393
عاشقانه و عکس - چهارشنبه هفدهم دی 1393
عکسهای گلهای که خودم برورش دادم و عکسی که من و امسال ما رابه جامعه تحویال دادن که بدرو مادرم هستن - شنبه سیزدهم دی 1393
متنهای عشقانه با عکس - شنبه سیزدهم دی 1393
متنهای قشنگ - جمعه دوازدهم دی 1393
عکسهای از خودم - چهارشنبه دهم دی 1393
متنهای قشنگ به همراه عکس - سه شنبه نهم دی 1393
متنهای قشنگ - سه شنبه نهم دی 1393
متنهای باحال - سه شنبه نهم دی 1393
متنی برای دلم - پنجشنبه چهارم دی 1393
متنهای قشنگ - سه شنبه دوم دی 1393
متنهای باحال - دوشنبه یکم دی 1393
عکسی از خودم - جمعه بیست و هشتم آذر 1393
عکسی از خودم وداداشم - جمعه چهاردهم آذر 1393
متنهای برای دل خویش - شنبه هشتم آذر 1393
متنهای عاشقانه - سه شنبه چهارم آذر 1393
متنهای عاشقانه - چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
متن زیبا - دوشنبه نوزدهم آبان 1393
متنهای جالب و خواندی - سه شنبه ششم آبان 1393
**************** دوستت دارم *************** - جمعه بیست و پنجم مهر 1393
متن زیبا - یکشنبه سیزدهم مهر 1393
عکسی از خودم باغچه های با لای بام خانه - یکشنبه شانزدهم شهریور 1393
متن زیبا - یکشنبه نهم شهریور 1393
متن و عکس با معنا - شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
متن و همراه عکس - یکشنبه نوزدهم مرداد 1393
متنهای قشنگ به همرا عکس - یکشنبه نوزدهم مرداد 1393
متنهای قشنگ به همرا عکس - چهارشنبه هشتم مرداد 1393
متنهای دلنشین - پنجشنبه دوم مرداد 1393
ماه مهمانی خداوند که عاشق این ماه هستم ان هم خیلی - شنبه هفتم تیر 1393
عکس - چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393
متن باحال - پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393
متن زیبا - پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393
برای دل خودم - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
تصاویری از سبزی کاری بالای بام خانه مان - سه شنبه نوزدهم فروردین 1393
متن به همراه عکس - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
نوشتهای زیبا - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
متن زیبا - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
حرفهای قشنگ به همراه عکس - سه شنبه بیستم اسفند 1392
متنهای قشنگ همراه عکس - یکشنبه هجدهم اسفند 1392
متنهای قشنگ - جمعه هجدهم بهمن 1392
متنهای عاشقانه قشنگ - سه شنبه پانزدهم بهمن 1392
متنهای قشنگ - دوشنبه چهاردهم بهمن 1392
متنهای زیبا - شنبه بیست و هشتم دی 1392
عکس و متنهای زیبا - پنجشنبه پنجم دی 1392