عکس بهاری - یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴
عکسی از خودم - چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴
متهای برای سال نو - دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳
متنهای قشنگ - جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳
متنهای قشنگ - چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳
متنهای قشنگ - پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳
متنهای قشنگ - جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳
متنهای برای تشکر از بدرومادرم - یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳
متنهای برای بروردگارم - جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳
عکسهای از خودم - پنجشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۳
متنهای باحال - یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳
عکسهای از خودم دوستانم - شنبه بیستم دی ۱۳۹۳
حرفهای دل - چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳
عاشقانه و عکس - چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳
عکسهای گلهای که خودم برورش دادم و عکسی که من و امسال ما رابه جامعه تحویال دادن که بدرو مادرم هستن - شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳
متنهای عشقانه با عکس - شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳
متنهای قشنگ - جمعه دوازدهم دی ۱۳۹۳
عکسهای از خودم - چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳
متنهای قشنگ به همراه عکس - سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳
متنهای قشنگ - سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳
متنهای باحال - سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳
متنی برای دلم - پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳
متنهای قشنگ - سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳
متنهای باحال - دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳
عکسی از خودم - جمعه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۳
عکسی از خودم وداداشم - جمعه چهاردهم آذر ۱۳۹۳
متنهای برای دل خویش - شنبه هشتم آذر ۱۳۹۳
متنهای عاشقانه - سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳
متنهای عاشقانه - چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۳
متن زیبا - دوشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۳
متنهای جالب و خواندی - سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳
**************** دوستت دارم *************** - جمعه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۳
متن زیبا - یکشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۳
عکسی از خودم باغچه های با لای بام خانه - یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳
متن زیبا - یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳
متن و عکس با معنا - شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳
متن و همراه عکس - یکشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۳
متنهای قشنگ به همرا عکس - یکشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۳
متنهای قشنگ به همرا عکس - چهارشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۳
متنهای دلنشین - پنجشنبه دوم مرداد ۱۳۹۳
ماه مهمانی خداوند که عاشق این ماه هستم ان هم خیلی - شنبه هفتم تیر ۱۳۹۳
عکس - چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۳
متن باحال - پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳
متن زیبا - پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳
برای دل خودم - چهارشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۳
تصاویری از سبزی کاری بالای بام خانه مان - سه شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۳
متن به همراه عکس - یکشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۳
نوشتهای زیبا - یکشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۳
متن زیبا - یکشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۳
حرفهای قشنگ به همراه عکس - سه شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۲