عکسی از خودم - جمعه بیست و هشتم آذر 1393
عکسی از خودم وداداشم - جمعه چهاردهم آذر 1393
متنهای برای دل خویش - شنبه هشتم آذر 1393
متنهای عاشقانه - سه شنبه چهارم آذر 1393
متنهای عاشقانه - چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
متن زیبا - دوشنبه نوزدهم آبان 1393
متنهای جالب و خواندی - سه شنبه ششم آبان 1393
**************** دوستت دارم *************** - جمعه بیست و پنجم مهر 1393
متن زیبا - یکشنبه سیزدهم مهر 1393
عکسی از خودم باغچه های با لای بام خانه - یکشنبه شانزدهم شهریور 1393
متن زیبا - یکشنبه نهم شهریور 1393
متن و عکس با معنا - شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
متن و همراه عکس - یکشنبه نوزدهم مرداد 1393
متنهای قشنگ به همرا عکس - یکشنبه نوزدهم مرداد 1393
متنهای قشنگ به همرا عکس - چهارشنبه هشتم مرداد 1393
متنهای دلنشین - پنجشنبه دوم مرداد 1393
ماه مهمانی خداوند که عاشق این ماه هستم ان هم خیلی - شنبه هفتم تیر 1393
عکس - چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393
متن باحال - پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393
متن زیبا - پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393
برای دل خودم - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
تصاویری از سبزی کاری بالای بام خانه مان - سه شنبه نوزدهم فروردین 1393
متن به همراه عکس - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
نوشتهای زیبا - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
متن زیبا - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
حرفهای قشنگ به همراه عکس - سه شنبه بیستم اسفند 1392
متنهای قشنگ همراه عکس - یکشنبه هجدهم اسفند 1392
متنهای قشنگ - جمعه هجدهم بهمن 1392
متنهای عاشقانه قشنگ - سه شنبه پانزدهم بهمن 1392
متنهای قشنگ - دوشنبه چهاردهم بهمن 1392
متنهای زیبا - شنبه بیست و هشتم دی 1392
عکس و متنهای زیبا - پنجشنبه پنجم دی 1392
عکس و متنهای قشنگ - جمعه هشتم آذر 1392
متن قشنگ - دوشنبه چهارم آذر 1392
متهای قشنگ - پنجشنبه شانزدهم آبان 1392
متن های عشقی - چهارشنبه هشتم آبان 1392
اینهم برای اهل دل - چهارشنبه هشتم آبان 1392
متنهای که به دل میشینه - سه شنبه هفتم آبان 1392
چند تا عکس از باغچه بالای بام خانه و خودم در ابشار لاشوئی شهرمان تا خانه ما همش 20 دقیقه راه داره - چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392
عکسهای از خودم ودوستانم در دانشگاه لرستان و به همراه چندتا عکس از باغچه بالای بام خانه - شنبه ششم مهر 1392
نگفتهای دلم - چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392
برای عاشقان - چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392
برای اهل دل - شنبه بیست و پنجم خرداد 1392
متنهای قشنگ و همرا عکس - شنبه سی ام دی 1391
حرفهای زیبا - شنبه سی ام دی 1391
عکسهاو متنهای قشنگ - شنبه نهم دی 1391
متنهای قشنگ و عکس - جمعه هشتم دی 1391
چندتاعکس وشعر - جمعه هشتم دی 1391
چندتا مطلب وعکس - جمعه هشتم دی 1391
چندتاعکس وشعر - جمعه هشتم دی 1391